Lukio-opiskelu

Huomaa, että ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden opinto-opas on erillinen julkaisu: OPINTO-OPAS (LOPS2021)

Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Jokaisessa jaksossa on noin 38 päivää. Jakso päättyy päättöviikkoon. Jokaisen aineen oppimäärä on jaettu opintojaksoihin (LOPS2021) tai kursseihin (LOPS2016).Yhtä oppiainetta on kolme oppituntia viikossa.Luokaton lukio mahdollistaa opiskelijoille henkilökohtaiset valinnat ajan, työmäärän ja ohjelman suhteen. Opiskeluaika lukiossa on 2-4 vuotta (10-20 jaksoa). Suositeltu opiskeluaika on 13 jaksoa eli kolme vuotta. Lukiossa ei ole muuttumattomia opiskelijaryhmiä eli luokkia, vaan lukiolainen opiskelee lukuvuoden aikana useissa erilaisissa ryhmissä. Luokattomassa lukiossa opiskelija ei voi jäädä luokalleen. Epäonnistuminen jossakin aineessa ei viivästytä opiskelua muissa aineissa. Musiikki- ja tanssilinjan opiskelijoiden tulee suorittaa pakollisten opintojen lisäksi vähintään 24 opintopistettä musiikin tai tanssin opintoja. Lisäksi syventäviä ja soveltavia opintoja tulee valita niin, että lukion oppimäärän opintoja on vähintään 150 opintopistettä tai 75 kurssia. Oppitunnit lukiossa kestävät 75 minuuttia.

Lumitilaisen päivärytmi

Kouluruokailu tapahtuu porrastetusti kolmessa vuorossa. Ruokailuvuorot julkaistaan jaksokohtaisesti koulun nettisivujen etusivulla.

Ruokailu on oppilaille ilmainen niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulussa (oppitunnit, tentit, yo-kirjoitukset). Itsenäisen opiskelun aikana ateriaetua ei ole. Huom! Abeilla ei ole ruokailuoikeutta, mikä opiskelija ei osallistu opetukseen.

Wilma-tunnus

Wilma

Kurssin suorittaminen (LOPS2016)

Kurssi on suoritettava sen jakson aikana, jolloin se on opiskelijan opinto-ohjelmassa. Mikäli sairauden tai muun pätevän syyn takia jokin osanäyttö on suorittamatta, se on tehtävä seuraavan jakson aikana, ellei pakottavasta syystä toisin sovita. Muussa tapauksessa kurssi on suoritettava kokonaan uudelleen.

Kurssin keskeyttäminen ja keskeytyminen (LOPS2016)

Jos opiskelija lopettaa kurssin suorittamisen, siitä on ilmoitettava kyseisen kurssin opettajalle mahdollisimman pian.

Jos opiskelija laiminlyö kurssin opiskelun, kurssi keskeytyy. Jos kurssi on vaarassa keskeytyä, opettaja ilmoittaa asiasta opiskelijalle. Mikäli opiskelija laiminlyö edelleen opiskelun, opettaja ilmoittaa kurssin keskeytyneen.

Kurssin keskeyttäminen ja keskeytyminen (LOPS2021)

Kurssin keskeyttäminen

Päättöviikko

Päättöviikko

Uusintakuulustelu

Hylätyn opintojakson arvosanan korottaminen

Poissaolot ja myöhästyminen

Lukiolain mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole  myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti, huolehdittava asianmukaisesta oppituntivarustuksesta ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelija ei voi olla koulusta poissa aiheettomasti. Jokainen aiheeton poissaolo vaikuttaa kurssiarvosteluun jatkuvan näytön kautta.

Kuopion kaupungin lukioiden poissaolokäytänteet 

 • Lähtökohtaisesti opetuksesta ei saa olla poissa. Kaikki poissaolot on selvitettävä.
 • Poissaolot kultakin opintojaksolta on selvitettävä päättöviikkoon mennessä.
 • Projekteissa ja vastaavissa opiskelijoilla tulee olla selvitys/todistus poissaolon syistä muiden lukioiden opettajille.
 • Rehtori tai ryhmänohjaaja tai terveydenhoitaja voi kuitata opiskelijan poissaolot, joissa on luotettavasti selvitetty henkilökohtainen syy.
 • Vaikka poissaololle on perusteltu syy, opintojaksolla on annettava näytöt. Todistus poissaolon syystä ei riitä opintojakson suoritukseksi.
 • Sairauspoissaoloissa ja ennalta sovituissa poissaoloissa opiskelija tekee vastaavat tehtävät kuin muut opiskelijat. Opintojakson arvioiva opettaja määrittelee korvaavien tehtävien tarpeen.
 • Jos poissaoloja on liikaa eikä opettajalla ole näyttöä osaamisesta, opintojakson arvioiva opettaja voi evätä opiskelijan osallistumisen kokeeseen tai vastaavaan näyttöön.

Opiskelijan tulee selvittää kaikki poissaolonsa. Poissaolot selvitetään Wilman kautta (alle 18-vuotiailla vanhemmat selvittävät opiskelijoiden poissaolot).

Kun opiskelija tarvitsee vapaa koulusta ennalta tiedettävän syyn vuoksi, on lupa poissaoloon hankittava ajoissa. Poissaolot yhdestä (1) kolmeen (3) päivään myöntää ryhmänohjaaja. Yli kolme päivää kestäviin poissaoloihin luvan myöntää virka-apulaisrehtori. Jos opiskelija on sairauden takia poissa enemmän kuin kaksi (2) koulupäivää, hänen on ilmoitettava asiasta ryhmänohjaajalle.

Soitin- ja lauluopetuksessa opiskeluoikeus voidaan siirtää toiselle opiskelijalle, mikäli poissaoloja on runsaasti.

Kouluntunti pidetään neljä kertaa vuodessa jaksojen alussa. Se on luonteeltaan informaatio- ja esiintymistilaisuus. Kouluntunnille on jokaisen opiskelijan osallistuttava. Kouluntunnin aikana ei omassa koulussa järjestetä opetusta. Kouluntuntien ajankohdat löydät kalenterista.

Kurssin itsenäisesti suorittaminen

Opintojakson suorittaminen opetukseen osallistumatta

Opintojen arviointi

Arviointia ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeisto, Kuopion kaupungin oman opetussuunnitelman ohjeisto sekä koulun sisällä sovitut arvosteluohjeet.

Kurssisuorituksen arviointi (LOPS2016)

Opiskelijan oppimista arvioidaan kurssin aikana. Arvioinnilla edistetään ja annetaan palautetta kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Arvosana perustuu monipuoliseen näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia. Kunkin kurssin alussa opettaja kertoo kurssilla sovellettavista arviointimenetelmistä ja kurssilla vaadittavista suorituksista.

Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjauksen ja teemaopintojen kursseja, joista annetaan suoritusmerkintä. Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitapoja voivat olla opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarviointi, suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (=H) tai sanallinen arviointi. Koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien arvioinnin voi tarkistaa koulun opetussuunnitelmasta (se voi olla numeroarviointi tai suoritusmerkintä). Koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja ei lasketa aineen keskiarvoon eli loppuarvosanaan. Opettajalla on kuitenkin niiden perusteella mahdollisuus nostaa arvosanaa.

Kesken oleva kurssisuoritus merkitään koulun tietojärjestelmään i-kirjaimella. Kurssi on suoritettava loppuun seuraavan jakson aikana. Mikäli puuttuvia suorituksia ei tehdä sovittuun aikatauluun mennessä, kurssi keskeytyy. Jos huomattava osa kurssista jää aiheettomien poissaolojen takia suorittamatta, kurssi keskeytyy. Jos opiskelija lopettaa kurssin suorittamisen, on ilmoitus tehtävä ennen koeviikkoa kirjallisesti. Keskeytynyt kurssi merkitään kirjaimella K.

Opinnoissa eteneminen ja oppiaineen arviointi (LOPS2016)

Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin ja talletetaan siinäkin tilanteessa, että opiskelija haluaa päättötodistukseen suoritusmerkinnän. Suoritusmerkinnän voi ottaa, jos oppiainnesta on käyty vain yksi kurssi. Oppiaineen oppimäärän arvosana määtäyryy pakollisten ja syventävien kurssien perusteella. Jokainen opiskeltu pakollinen ja syventävä kurssi on mukana oppiaineen arvosanassa. Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvoidut kurssit, eikä mitään jälkikäteen voi enää poistaa.

Opiskelijalla saa olla hylättyjä kursseja oppiaineen määrässä (pakollisissa tai valtakunnallisissa syventävissä kursseissa) seuraavasti:

 • 1-2 kurssia → 0 hylättyä kurssia
 • 3-5 kurssia → 1 hylätty kurssi
 • 6-8 kurssia → 2 hylättyä kurssia
 • ≥ 9 kurssia → 3 hylättyä kurssia

Etenemiseste määräytyy oppiaineen oppimäärän suorittamisen ehdoista pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien määrän perusteella seuraavasti:

 • 3-5 kurssia → 2 hylättyä
 • 6-8 kurssia → 3 hylättyä
 • 9 < kurssia → 4 hylättyä

Koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien hylättyjä arvosanoja (4) ei lasteta mukaan kurssimäärään.

Erityisen koulutustehtävän perusteella musiikki- ja tanssilinjan opiskelijalla on halutessaan oikeus vähentää valtakunnallisten pakollisten kurssien määrää kahdeksan (8) kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen kursseista. Opiskelijan valitsemissa ylioppilaskirjoitusaineissa on kuitenkin suoritettava kaikki pakolliset kurssit.

Vilppitapausten käsittely

Mikäli opiskelija syyllistyy kurssisuoritukseen liittyvässä kokeessa vilpilliseen menettelyyn tai vilpin  yritykseen tai avustaa siinä, hänen kurssisuorituksensa hylätään ja hän joutuu käymään kyseisen kurssin uudelleen. Samoin menetellään, jos jokin kurssiin liittyvä, arvioitava ja kurssiarvosanaan vaikuttava suoritus osoittautuu plagioinniksi.

Vilppitapaukset käsitellään rehtorin, kyseisen kurssin opettajan ja asianomaisen opiskelijan kesken. Tästä tilanteesta laaditaan muistio, jonka asianosaiset allekirjoittavat. Vilpistä tiedotetaan aina opiskelijan huoltajalle.

Lukuvuosikalenteri