Lukio-opiskelu

Luku­vuo­si on ja­et­tu vii­teen jak­soon. Jo­kai­ses­sa jak­sos­sa on noin 38 päi­vää. Jak­so päät­tyy päät­tö­viik­koon. Jo­kai­sen ai­neen oppi­mää­rä on ja­et­tu kurs­sei­hin. Yh­den kurs­sin si­säl­tö kä­si­tel­lään yh­den jak­son ai­ka­na. Yhtä oppi­ai­net­ta on kol­me oppi­tun­tia vii­kos­sa.Luo­ka­ton lu­kio mah­dol­lis­taa opis­ke­li­joil­le hen­ki­lö­koh­tai­set va­lin­nat ajan, työ­mää­rän ja oh­jel­man suh­teen. Opis­ke­lu­aika lu­ki­os­sa on 2-4 vuot­ta (10-20 jak­soa). Suo­si­tel­tu opis­ke­lu­aika on 13 jak­soa eli kol­me vuot­ta. Lu­ki­os­sa ei ole muut­tu­mat­to­mia opis­ke­li­ja­ryh­miä eli luok­kia, vaan lu­ki­o­lai­nen opis­ke­lee luku­vuo­den ai­ka­na useis­sa eri­lai­sis­sa ryh­mis­sä. Luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa opis­ke­li­ja ei voi jää­dä luo­kal­leen. Epä­on­nis­tu­mi­nen jos­sa­kin ai­nees­sa ei vii­väs­ty­tä opis­ke­lua muis­sa ai­neis­sa. Mu­siik­ki- ja tans­si­lin­jan opis­ke­li­joi­den tu­lee suo­rit­taa pa­kol­lis­ten kurs­sien li­säk­si vä­hin­tään 12 kurs­sia mu­sii­kin tai tans­sin opin­to­ja. Li­säk­si sy­ven­tä­viä ja so­vel­ta­via kurs­se­ja tu­lee va­li­ta niin, että lu­ki­on oppi­mää­rän kurs­se­ja on vä­hin­tään 75. Oppi­tun­nit lu­ki­os­sa kes­tä­vät 75 mi­nuut­tia.

  1. 08.10 – 09.25
  2. 09.40 – 10.55
  3. 11.30 – 12.45
  4. 13.05 – 14.20
  5. 14.35 – 15.50

Aa­mun­a­vauk­set pi­de­tään kes­kus­ra­di­on kaut­ta päi­vit­täin kel­lo 9.45.

Kou­lu­ruo­kai­lu ta­pah­tuu por­ras­te­tus­ti kah­des­sa eri vuo­ros­sa Mu­siik­ki­kes­kuk­sen Jazz­klu­bil­la ja Kult­tuu­ri­a­ree­na 44:ssä. En­sim­mäi­nen ruo­kai­lu­vuo­ro on kel­lo 10.25-10.55. Tä­män jäl­keen oppi­tun­ti jat­kuu 11.00-11.25. Toi­nen ruo­kai­lu­vuo­ro on kel­lo 11.00-11.30. Opet­ta­ja ker­too, mi­hin ruo­kai­lu­vuo­roon ryh­mä kuu­luu.

Ruo­kai­lu on op­pi­lail­le il­mai­nen nii­nä työ­päi­vi­nä, joi­na ope­tus­suun­ni­tel­ma edel­lyt­tää opis­ke­li­jan läs­nä­oloa kou­lus­sa (oppi­tun­nit, ten­tit, yo-kir­joi­tuk­set). It­se­näi­sen opis­ke­lun ai­ka­na ate­ri­a­etua ei ole. Huom! Abeil­la ei ole ruo­kai­lu­oi­keut­ta, mikä opis­ke­li­ja ei osal­lis­tu ope­tuk­seen.

Wilma-tunnus

Wil­ma-tun­nus­ta opis­ke­li­ja tar­vit­see kurs­si­va­lin­to­jen te­ke­mi­seen, uu­sin­ta­kuu­lus­te­lui­hin il­moit­tau­tu­mi­seen, opin­to­jen­sa seu­raa­mi­seen, yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin il­moit­tau­tu­mi­seen ja pois­sa­o­lo­jen sel­vit­tä­mi­seen (alle 18-vuo­ti­ail­la huol­ta­jat). Wil­ma-tun­nuk­sen saa kans­li­as­ta ja sa­mal­la tun­nuk­sel­la pää­set kir­jau­tu­maan kou­lun verk­koon. Wil­man kurs­si­tar­jot­ti­mes­ta nä­kee, mi­ten va­li­tut kurs­sit ovat tar­jol­la luku­vuo­den ai­ka­na.

Kurssin suorittaminen

Kurs­si on suo­ri­tet­ta­va sen jak­son ai­ka­na, jol­loin se on opis­ke­li­jan opin­to-oh­jel­mas­sa. Mi­kä­li sai­rau­den tai muun pä­te­vän syyn ta­kia jo­kin osa­näyt­tö on suo­rit­ta­mat­ta, se on teh­tä­vä seu­raa­van jak­son ai­ka­na, ell­ei pa­kot­ta­vas­ta syys­tä toi­sin so­vi­ta. Muus­sa ta­pauk­ses­sa kurs­si on suo­ri­tet­ta­va ko­ko­naan uu­del­leen.

Kurssin keskeyttäminen

Jos opis­ke­li­ja lo­pet­taa kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen, sii­tä on il­moi­tet­ta­va ky­sei­sen kurs­sin opet­ta­jal­le mah­dol­li­sim­man pian.

Kurssin keskeytyminen

Jos opis­ke­li­ja lai­min­lyö kurs­sin opis­ke­lun, kurs­si kes­key­tyy. Jos kurs­si on vaa­ras­sa kes­key­tyä, opet­ta­ja il­moit­taa asi­as­ta opis­ke­li­jal­le. Mi­kä­li opis­ke­li­ja lai­min­lyö edel­leen opis­ke­lun, opet­ta­ja il­moit­taa kurs­sin kes­key­ty­neen.

Päättöviikko

Jo­kai­sen jak­son lo­pus­sa on rei­lun vii­kon mit­tai­nen päät­tö­viik­ko. Jo­kai­sel­la joh­to­nu­me­rol­la on oma tee­ma­päi­vä päät­tö­vii­kol­la. Tee­ma­päi­vät näet ka­len­te­ris­ta. Tee­ma­päi­vä kes­tää 8/9 – 13.30. Tee­ma­päi­vä­nä ei ole muu­ta ope­tus­ta. Päät­tö­vii­kon ko­kei­siin ei tar­vit­se il­moit­tau­tua, mi­kä­li olet osal­lis­tu­nut kurs­sin ope­tuk­seen ku­lu­neen jak­son ai­ka­na. Jos opis­ke­li­ja jou­tuu ole­maan pois­sa tee­ma­päi­vä­nä sai­ras­tu­mi­sen tai muun pä­te­vän syyn ta­kia, hä­nen on otet­ta­va vä­lit­tö­mäs­ti yh­teys kurs­sin opet­ta­jaan, reh­to­riin tai kou­lu­sih­tee­riin. Jos pois­sa­olo tee­ma­päi­vä­nä on ai­hee­ton, opis­ke­li­jal­la ei ole oi­keut­ta teh­dä tee­ma­päi­vää kor­vaa­vaa suo­ri­tus­ta.

Palautuspäivä

Pa­lau­tus­tun­nit ovat osa kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta. Pa­lau­tus­tun­te­ja jär­jes­te­tään luku­vuon­na 2016-2017 jak­so­jen 1., 3. ja 4. jäl­keen. Näi­den päi­vä­mää­rät ja kel­lon­ajat löy­dät ka­len­te­ris­ta.

Uusintakuulustelu

Mi­kä­li opis­ke­li­ja saa kurs­sis­ta hy­lä­tyn arvo­sa­nan (4) tai opis­ke­li­ja ei pä­te­vän syyn vuok­si olet pääs­syt ko­kee­seen, on opis­ke­li­jal­la mah­dol­li­suus uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun / -suo­ri­tuk­seen yh­den ker­ran. Hy­lät­tyä kurs­si­arvo­sa­naa voi yrit­tää ko­rot­taa myös käy­mäl­lä kurs­sin uu­del­leen.

Uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun pi­tää il­moit­tau­tua an­ne­tuun päi­vä­mää­rään men­nes­sä. Edel­li­sen jak­son kurs­sien uu­sin­ta­ko­kei­siin il­moit­tau­du­taan Wil­man kaut­ta, mui­hin (esim. it­se­näi­sen suo­ri­tuk­sen ko­kei­siin) ky­sei­sen ai­neen­o­pet­ta­jal­le. Uu­sin­ta­kuu­lus­te­lui­den päi­vä­mää­rät ja il­moit­tau­tu­mis­ajan­koh­dat löy­dät ka­len­te­ris­ta. Jos opis­ke­li­ja ei saa­vu uu­sin­taan, jo­hon hän on il­moit­tau­tu­nut eikä hä­nel­lä ole pä­te­vää syy­tä pois­sa­o­loon, on hän käyt­tä­nyt uu­sin­ta­oi­keu­ten­sa.

Poissaolot ja myöhästyminen

Lu­ki­o­lain mu­kaan opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua ope­tuk­seen, joll­ei hä­nel­le ole  myön­net­ty sii­tä va­pau­tus­ta. Opis­ke­li­jan on suo­ri­tet­ta­va teh­tä­vän­sä tun­nol­li­ses­ti, huo­leh­dit­ta­va asi­an­mu­kai­ses­ta oppi­tun­ti­va­rus­tuk­ses­ta ja käyt­täy­dyt­tä­vä asi­al­li­ses­ti. Opis­ke­li­ja ei voi olla kou­lus­ta pois­sa ai­heet­to­mas­ti. Jo­kai­nen ai­hee­ton pois­sa­olo vai­kut­taa kurs­si­ar­vos­te­luun jat­ku­van näy­tön kaut­ta.  Jos pois­sa­olo­tun­tien koko­nais­mää­rä yh­del­tä kurs­sil­ta ylit­tää 3 oppi­tun­tia (75 mi­nuut­tia), opis­ke­li­ja me­net­tää oi­keu­ten­sa osal­lis­tua kurs­si­ko­kee­seen ja saa­da kurs­si­suo­ri­tuk­sen. Kol­me myö­häs­ty­mis­tä oppi­tun­nil­ta mer­kit­see yhtä pois­sa­olo­tun­tia, jo­ten oppi­tun­neil­le on tul­ta­va ajois­sa. Jos opis­ke­li­jal­la on lää­kä­rin­to­dis­tus tai muu opet­ta­ja­kun­nan hy­väk­sy­mä syy pois­sa­o­lol­leen hä­nen tu­lee neu­vo­tel­la kurs­sin suo­rit­ta­mis­mah­dol­li­suu­des­ta ai­neen­o­pet­ta­jan kans­sa.

Opis­ke­li­jan tu­lee sel­vit­tää kaik­ki pois­sa­o­lon­sa. Pois­sa­olot sel­vi­te­tään Wil­man kaut­ta (alle 18-vuo­ti­ail­la van­hem­mat sel­vit­tä­vät opis­ke­li­joi­den pois­sa­olot).

Kun opis­ke­li­ja tar­vit­see va­paa kou­lus­ta en­nal­ta tie­det­tä­vän syyn vuok­si, on lupa pois­sa­o­loon han­kit­ta­va ajois­sa. Pois­sa­olot yh­des­tä (1) kol­meen (3) päi­vään myön­tää ryh­män­oh­jaa­ja. Yli kol­me päi­vää kes­tä­viin pois­sa­o­loi­hin lu­van myön­tää reh­to­ri. Jos opis­ke­li­ja on sai­rau­den ta­kia pois­sa enem­män kuin kak­si (2) kou­lu­päi­vää, hä­nen on il­moi­tet­ta­va asi­as­ta ryh­män­oh­jaa­jal­le.

Soi­tin- ja lau­lu­o­pe­tuk­ses­sa opis­ke­lu­oi­keus voi­daan siir­tää toi­sel­le opis­ke­li­jal­le, mi­kä­li pois­sa­o­lo­ja on run­saas­ti.

Kou­lun­tun­ti pi­de­tään nel­jä ker­taa vuo­des­sa jak­so­jen alus­sa. Se on luon­teel­taan in­for­maa­tio- ja esiin­ty­mis­ti­lai­suus. Kou­lun­tun­nil­le on jo­kai­sen opis­ke­li­jan osal­lis­tut­ta­va. Kou­lun­tun­nin ai­ka­na ei omas­sa kou­lus­sa jär­jes­te­tä ope­tus­ta. Kou­lun­tun­tien ajan­koh­dat löy­dät ka­len­te­ris­ta.

Kurssin itsenäisesti suorittaminen

Eri­tyi­ses­tä syys­tä opis­ke­li­ja voi suo­rit­taa kurs­sin ope­tuk­seen osal­lis­tu­mat­ta. Sii­tä on so­vit­ta­va hy­vis­sä ajoin. Opis­ke­li­ja tu­los­taa kou­lun si­vuil­ta lo­mak­keen it­se­näi­ses­tä suo­rit­ta­mi­ses­ta ja käy pyy­tä­mäs­sä lu­van reh­to­ril­ta. Tä­män jäl­keen opis­ke­li­ja so­pii ai­neen­o­pet­ta­jan kans­sa kurs­si­suo­ri­tuk­seen liit­ty­vis­tä teh­tä­vis­tä ja aika­tau­luis­ta.

 
Opin­to-opas24.4.2015