Ilmaisutaito

Ilmaisutaitolinja

Ilmaisutaitopainotteisissa opinnoissa opiskellaan näyttelijän työtä, itseilmaisua ja teatterityön eri osa-alueita. Opiskelijat valmistavat useita erilaisia esityksiä vuosittain.

 

Ilmaisutaitolinja

Lumitin ilmaisutaitolinjalle eli ilmaisutaitolukioon, mikä tarkoittaa, että opiskelet ilmaisutaitoa monipuolisesti koulun soveltavilla kursseilla. Ilmaisutaitolukiossa aloittaa vuosittain 20 opiskelijaa. Heillä on mahdollisuus suorittaa lukion aikana yli kymmenen teatteritaiteeseen ja teatteri-ilmaisuun liittyvää opintojaksoa, mm. näyttelijäntyötä, teatteritietoutta, improvisaatiota, soveltavaa teatteria, liike- ja tanssi-ilmaisua, valo- ja äänisuunnittelua, dramaturgiaa ja käsikirjoittamista. Osa opintojaksoista on myös muiden kuin ilmaisutaidon opiskelijoiden valittavissa.

Valinta ilmaisutaitolinjan opiskelijaksi tapahtuu peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon ja valintakokeen perusteella.  Valintakokeet järjestetään toukokuussa. Valintakokeesta ilmoitetaan hakijoille erikseen. Valintakokeessa on saatava vähintään yksi piste kymmenestä. Lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7.0.

Lue lisää ilmaisutaitolinjalle hakemisesta Hakijalle -sivustolta.

Lisätietoja

Lisätietoja saat ilmaisutaitolinjan vastaavalta opettajalta Kerttu-Liisa Piriseltä, puh. 044 718 4521.

 

Ilmaisutaidon opinnot (LOPS2021)

 • Jokaisen ilmaisutaitolinjalaisen on opiskeltava vähintään 16 opintopistettä ilmaisutaidon opintojaksoja.  
 • Tämän lisäksi opiskelija voi valita haluamansa määrän ilmaisutaidon valinnaisia opintoja vuotuisen tarjonnan mukaan.
 • Taidelukiossa on mahdollista suorittaa valtakunnallinen teatterin lukiodiplomi.

Ilmaisutaidon opinnoissa syvennetään opiskelijan tietoja ja taitoja teatteritaiteen eri osa-alueista. Kannustetaan opiskelijaa arvioimaan ja analysoimaan omaa itseilmaisuaan ja työskentelyään ryhmän jäsenenä. Opiskelijaa kannustetaan myös analysoimaan näkemäänsä ja kokemaansa sanallisesti, sekä soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja osaksi omaa persoonallista teatteri-ilmaisuaan ja näyttämöajatteluaan.

Opintojaksojen sisällöt muokkautuvat ryhmän ja opettajan mukaan. Jaksoissa voi vierailla myös koulun ulkopuolisia opettajia.

 

Ilmaisutaitolinjan pakolliset opintojaksot

IT01 Me (2op. TIT01)

IT02 Improvisaatio (2op. TIT02)

IT03 Näyttelijäntyö 1 (2op. TIT03)

IT04 Näyttelijäntyö 2 (2op. TIT04)

IT05 Liike ja tanssi (2op. TIT05)

IT06 Oma ääni (2op. TIT06)

IT07 Teatteritietous (2op. TIT07)

Ilmaisutaitolinjan vapaavalintaiset opintojaksot

IT08 Dramaturgia ja käsikirjoittaminen (2op. TIT08)

IT09 Ohjaajan työ (2op. TIT09)

IT10 Soveltava teatteri (2op. TIT10)

IT11 Esityksen valmistaminen (2op. TIT11)

IT12 Monitaiteellinen musiikkiprojekti – musikaali (1op)

IT13 Monitaiteellinen musiikkiprojekti – musikaali (2op)

IT14 Monitaiteellinen musiikkiprojekti – musikaali (3op)

IT15 Monitaiteellinen musiikkiprojekti – musikaali (4op)

TELD08 (Teatterin lukiodiplomi)

 • Pakollisten opintojaksojen lisäksi ilmaisutaitolinjan opiskelija valitsee vähintään 2 opintopisteen verran vapaavalintaisia opintojaksoja, jotta vaadittavat 16 opintopistettä tulee suoritettua.
 • Teatterin lukiodiplomin voi suorittaa jokainen lukio-opiskelija, jolla on takanaan vähintään kuuden opintopisteen verran ilmaisutaidon opintoja tai muita vastaavia opintoja. Myös produktion tekemiseen voi osallistua kaikilta taidelukio Lumitin linjoilta. Produktion hakuprosessista ja opintojaksojen valinnoista tiedotetaan erikseen.

1. vuoden pakolliset opintojaksot 

 • TIT01 – Me taidelukiolaiset
 • TIT 02 – Improvisaatio
 • TIT03 – Näyttelijän työ
 • TIT05 – Liike ja tanssi
 • TIT06 –  Oma ääni

2. vuoden pakolliset opintojaksot 

 • TIT 4 – Näyttelijäntyö 2.
 • TIT 7 – Teatteritietous

Valinnaiset opinnot alkavat toisena lukiovuotena.

Osaamisen arviointi

Ilmaisutaidon opinnot vaativat säännöllistä läsnäoloa tunneilla ja opintojaksoja ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointi tapahtuu suullisesti ja suoritusmerkinnällä (S). Teatterin lukiodiplomi arvioidaan arvosana-asteikolla 4-10.

Tutustu tarkemmin Lumitin ilmaisutaidon opetussuunnitelmaan ja opintojaksojen sisältöihin:

Ilmaisutaidon opetussuunnitelma (LOPS2021)

 

 

Ilmaisutaidon kurssit (LOPS2016)

Tavoitteet

Taidelukio Lumitin ilmaisutaidon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija kehittää ilmaisullisia, näyttämöllisiä, dramaturgisia ja sosiaalisia taitojaan. Opiskelija lisää teatteritietouttaan ja saa mahdollisuuksia esiintymiskokemuksen lisäämiseen.

Ilmaisutaidon opinnoissa opiskelijaa kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli oman ilmaisunsa ja näyttämöllisen ajattelunsa kehittäjänä. Ilmaisutaidon opinnoissa korostuu ryhmälähtöinen tekeminen: sitoutuminen, motivaatio, aktiivisuus ja vastuunottaminen.

Opiskelu

Ilmaisutaitolinjan opiskelijan pitää lukion aikana suorittaa vähintään kahdeksan (8) ilmaisutaidon kurssia.

Ilmaisutaidon kurssit IT1 (Ilmaisutaidon peruskurssi), IT2 (Ilmaisutaidon jatkokurssi), IT8 (Dramaturgia ja käsikirjoittaminen), IT11 (Esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen kurssi) ovat kaikkien lukio-opiskelijoiden valittavissa.

Kurssit IT3 (Me), IT4 (Improvisaatio), IT5 (Näyttelijäntyö 1), IT6 (Näyttelijäntyö 2), IT7 (Teatteritietous), IT9 (Tanssi ja ilmaisu) on suunnattu ilmaisutaitolinjan opiskelijoille ja ne ovat heille pakollisia.

Kurssit IT10 (Esityksen valmistaminen), IT12 (Soveltava teatteri), TELD08 (Teatterin lukiodiplomi) ovat vapaavalintaisia, ensisijaisesti ilmaisutaitolinjan opiskelijoille suunnattuja kursseja, mutta niille voidaan erityisluvalla valita myös muita opiskelijoita.

Ilmaisutaidon kursseiksi soveltuvat TO3 (Osaaminen arjessa), TA3 (Taidetta kaikilla aisteilla) ja TA1 (Monitaiteellinen musiikkiprojekti) löytyvät opetussuunnitelmasta kohdasta teemaopinnot ja taiteiden väliset kurssit. Produktiokurssien järjestämisestä tiedotetaan erikseen.

Arviointi

Ilmaisutaidon kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä (S). Kursseilla annetaan suullista palautetta sekä kehitetään opiskelijan itsearviointia. Ilmaisutaidon kursseja ei ole mahdollista suorittaa itsenäisesti. Teatterin lukiodiplomityö arvioidaan asteikolla 4-10.

Ilmaisutaitolinjan opiskelijoille suunnatut pakolliset kurssit

IT3 Me

Kurssilla keskitytään teatteri-ilmaisulle tyypillisiin toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta kehittäviin harjoitteisiin. Opiskelija rohkaistuu toimimaan aktiivisesti osana ryhmää. Tavoitteena on aktiivisen, hyväksyvän ja turvallisen työskentelyilmapiirin rakentuminen. Kurssi toteutetaan yhteistyössä tanssilinjalaisten kanssa.

IT4 Improvisaatio

Eroon turhasta itsekriittisyydestä ja mokaamisen pelosta! Kurssin aikana harjoitellaan näyttämöllisiä vuorovaikutustaitoja erilaisten improvisaatiotekniikoiden avulla. Kurssi huipentuu pienimuotoiseen improvisaatioesitykseen.

IT5 Näyttelijäntyö 1

Kurssin aikana tutkitaan näyttelijäntyötä ja esiintymistä eri näkökulmista. Miten erilaiset suhtautumistavat vastanäyttelijään, yleisöön ja tilaan vaikuttavat esitykseen? Opiskelija kehittää esiintymisen ja esittämisen taitojaan.

IT6 Näyttelijäntyö 2

Kurssilla tutkitaan, miten valmista näytelmäkäsikirjoitusta työstetään näyttämölle. Mikä on puheen ja fyysisen toiminnan suhde toisiinsa? Miten roolia voi lähteä rakentamaan? Miten luodaan näyttämöllisiä tilanteita?

IT7 Teatteritietous

Kurssin aikana tutustutaan teatterihistoriaan, erilaisiin teatterisuuntauksiin, esityksen valmistamisprosessiin ja suomalaiseen teatteri-instituutioon. Opiskelija syventää tietämystään teatterista taidemuotona, teatterin tekemisen prosesseista ja teatteriammateista. Kurssiin sisältyy myös teatteriesitysten katsomista ja esitysanalyysia.

IT9 Liike ja tanssi

Kurssin tavoitteena on kehotietoisuuden ja fyysisen ilmaisukapasiteetin laajentaminen. Kurssi sisältää mm. liikeimprovisaatiota, koreografista työskentelyä ja tutustumista tanssiteatterin keinoihin.

Ilmaisutaitolinjan opiskelijoille suunnatut vapaavalintaiset kurssit

TELD08 Teatterin lukiodiplomi

Opiskelija valmistaa yksin tai ryhmässä esityksen tai opinnäytteen, jossa hän pyrkii osoittamaan teatteri-ilmaisullista osaamistaan. Opettaja seuraa prosessia, mutta taiteelliset valinnat ja vastuu työn etenemisestä on opiskelijalla. Diplomityö arvioidaan asteikolla 4-10.

IT8 Dramaturgia ja käsikirjoittaminen

Kurssilla tutustutaan dramaturgian peruskäsitteistöön, harjoitellaan tekstin kirjoittamista näyttämölle sekä analysoidaan draamatekstejä ja esityksiä.

IT10 Esityksen valmistaminen

Produktiokurssi. Kurssin aikana valmistetaan esitys.

IT11 Esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen kurssi

Kurssin aikana harjoitellaan erilaisia esiintymis- ja vuorovaikutustilanteissa tarvittavia taitoja.

IT12 Soveltava teatteri

Soveltavan teatterin kurssi laajentaa opiskelijan käsitystä teatterin mahdollisuuksista. Teatterille tyypillisillä työtavoilla on käyttöä myös muualla kuin taiteen kentällä. Kurssin aikana voidaan tutustua mm. yhteisöteatteriin, forum-teatteriin, tarinateatteriin, prosessidraamaan ja devising-teatteriin.

Kaikille lukio-opiskelijoille suunnatut ilmaisutaidon kurssit

 IT1 Ilmaisutaidon peruskurssi

Irti epäonnistumisen pelosta, rohkeutta ja taitoa esiintymistilanteisiin! Kurssilla perehdytään itseilmaisun perusteisiin. Kurssi on suunnattu erityisesti opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin käyneet ilmaisutaidon kursseilla. Kurssilla tehdään erilaisia teatteri-ilmaisun harjoitteita turvallisessa, hyväksyvässä ja luottamuksellisessa työskentelyilmapiirissä.

IT2 Ilmaisutaidon jatkokurssi

Kurssilla syvennetään ilmaisutaidon peruskurssilla opittuja teatteri-ilmaisuun liittyviä taitoja ja perehdytään erityisesti näyttämöilmaisuun.

IT8 Dramaturgia ja käsikirjoittaminen

Kurssilla tutustutaan dramaturgian peruskäsitteistöön, harjoitellaan tekstin kirjoittamista näyttämölle sekä analysoidaan draamatekstejä ja esityksiä.

IT11 Esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen kurssi

Kurssin aikana harjoitellaan erilaisia esiintymis- ja vuorovaikutustilanteissa tarvittavia taitoja.

TELD08 Teatterin lukiodiplomi

Teatterin lukiodiplomikurssille voi osallistua opiskelija, jolla on takanaan vähintään kolme ilmaisutaidon kurssia. Opiskelija valmistaa yksin tai ryhmässä esityksen tai opinnäytteen, jossa hän pyrkii osoittamaan teatteri-ilmaisullista osaamistaan. Opettaja seuraa prosessia, mutta taiteelliset valinnat ja vastuu työn etenemisestä on opiskelijalla. Diplomityö arvioidaan asteikolla 4-10.