Opinto-ohjaus

Opin­to-oh­jaa­jien työn­jako 2024-2025

Työn­jako kos­kee hen­ki­lö­koh­tais­ta oh­jaus­ta, opinto­muu­tok­sia ja opis­ke­li­ja­huol­to­a­sioi­ta. Opot opettavat yhteistyössä opinto-ohjauksen luokkatunteja eli OP1 ja OP2 opintojaksoja.

Heik­ki Huuh­ka:  24F, 24G, 23F, 23G, 22F, 22G, sekä neljännen vuoden opiskelijoita.

Emmi Kar­vo­nen: 24E, 23E, 22C, sekä neljännen vuoden opiskelijoita.

Karoliina Nissinen: 24A, 24B, 23A, 23B, 22B, 22E.

Reet­ta Va­ris: 24C, 24D, 23C, 23D, 22A, 22D, sekä neljännen vuoden opiskelijoita

Opinto-ohjaajien työtilat ja ajanvaraus

Kaikkien Lumitin opinto-ohjaajien työtilat löytyvät 3. kerroksesta. He ovat pääsääntöisesti tavattavissa joka arkipäivä klo 8-16 välillä. Opot ovat lähtökohtaisesti tavattavissa ajanvarauksella. Sovi ohjausaika oman oposi kanssa laittamalla hänelle Wilmassa viestiä. Jos oma oposi on paikalla ja ovi on auki, niin voit tulla myös käymään ilman ajanvarausta.

Opintojaksomuutosten teko

Kou­lun netti­si­vuil­la on il­moi­tet­tu, kos­ka wil­ma on auki opintojakso­muu­tok­sia var­ten. Jos et saa  so­pi­maan ota yh­teyt­tä hen­ki­lö­koh­tai­seen opin­to-oh­jaa­jaa­si en­nen päät­tö­vii­kon al­kua. Päät­tö­vii­kon alet­tua muu­tok­sia ei ote­ta enää vas­taan seu­raa­vaan jak­soon!

Lukion opinto-ohjaus

Lu­ki­on opin­to-oh­jaus aut­taa opis­ke­li­jaa lu­kio-opis­ke­luun liit­ty­vis­sä asi­ois­sa sekä ke­hit­tää opis­ke­li­jan val­miuk­sia teh­dä kou­lu­tus- ja elä­män­uraa kos­ke­via suun­ni­tel­mia ja va­lin­to­ja. Opin­to-oh­jaus on koko lu­ki­o­ajan jat­ku­vaa toi­min­taa, jota to­teu­te­taan luok­ka­o­pe­tuk­se­na, hen­ki­lö­koh­tai­se­na oh­jauk­se­na ja pien­ryh­mä­oh­jauk­se­na.

Opin­to-oh­jauk­sen pa­kol­li­siin 1. ja 2. opin­to­jak­soi­hin kuu­lu­vat jak­soit­tai­set opo­tun­nit. Lu­mi­tis­sa käy­te­tään opin­to-oh­jauk­ses­sa säh­köis­tä oppi­ma­te­ri­aa­lia koko kol­men lu­ki­o­vuo­den ajan.

Ryh­män­oh­jaa­ja haas­tat­te­lee kaik­ki ryh­män­sä opis­ke­li­jat en­sim­mäi­sen luku­vuo­den ai­ka­na.

Kaik­ki opin­ton­sa aloit­ta­vat opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat en­sim­mäi­sen vuo­den ai­ka­na myös opo-tvt-opin­to­jak­son (OP05). Opo-tvt:n oppi­tun­nit pi­de­tään Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mi­tis­sa 1-2 jak­sos­sa. Opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat opin­to­jak­son omis­sa ryh­män­oh­jaus­ryh­mis­sään.

Abiohjaus kuuluu jokaisen Lumitista valmistuvan ohjelmaan ja OPO02 –kurssiin. Abiohjausaikoja saa omalta opolta.

Lukuvuosikalenteri