Koulun järjestyssäännöt

Kuopion lukioiden järjestyssäännöt

Tavoitteet

Koulun järjestyssääntöjen tavoitteena on

  • koulun kokonaistavoitteiden saavuttaminen ja tuloksellisen opiskelun mahdollistaminen
  • koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen
  • kouluyhteisön jäsenten, opettajien, opiskelijoiden ja muun henkilökunnan toimintaoikeuksien sekä oikeusturvan takaaminen ja niistä tiedottaminen.

Viihtyisän ja myönteisen ilmapiirin saavuttamiseksi noudatamme myös hyviä käytöstapoja.

Koulualue ja -aika sekä muut koulunkäynnin olosuhteet

Koulualueeseen kuuluviksi katsotaan kaikki koulurakennukset tontteineen ja koulun piha sekä oppituntien aikana koulun toimintaansa käyttämät muut alueet. Kouluajaksi katsotaan työsuunnitelman mukainen työpäivä. Koulunkäyntiin liittyviksi tapahtumiksi katsotaan kaikki koulun järjestämät tilaisuudet kouluaikana ja sen ulkopuolella, esimerkiksi ohjelmalliset tilaisuudet, kerhot, opintoretket ja vierailut.

Päivittäinen työskentely

Päivänavaus järjestetään LA 5 §:n mukaisesti. Opiskelijan on tultava oppitunneille ja muihin koulun tilaisuuksiin hyvissä ajoin. Myöhästyminen selvitetään kyseisen tunnin opettajalle ja poissaolosta on tehtävä selvitys Wilmassa. Opiskelijan tai opiskelijan huoltajan on selvitettävä poissaolo Wilmassa mahdollisimman pian poissaolon jälkeen.

Opiskelijan tulee anoa lupa koulusta poissaoloon (lomamatka, edustuspoissaolo, kisamatka, valmennusleiri) 1-3 päivää ryhmänohjaajalta, sitä pidemmän ajan poissaoloon rehtorilta. Lupaa poissaoloon ei pääsääntöisesti myönnetä päättöviikon ajalle.

Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Kouluyhteisön jäsen on velvollinen korvaamaan koululle aiheuttamansa vahingon. Sattuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava opettajalle tai rehtorille. Kouluyhteisön jäsenten tulee edistää koulun siisteyttä ja viihtyvyyttä.

Moottoriajoneuvot ja pyörät pysäköidään niille varatuille paikoille.

Tapaturman sattuessa on jokaisen velvollisuus ryhtyä tarvittaviin toimiin ja asiasta on ilmoitettava henkilökunnalle. Myös omaisuuteen kohdistuvista vahingoista on ilmoitettava koulun henkilökunnalle.

Alkoholin, muiden päihteiden ja huumeiden käyttö tai niiden vaikutuksessa oleminen koulussa tai koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa on kielletty.

Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on kielletty koko koulun alueella ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa.

Kaikenlaisten aseiden ja räjähteiden hallussapito koulussa tai koulunkäyntiin liittyvissä tapahtumissa on kielletty.

Rangaistukset ja ojentaminen

Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista LL 26 §:n mukaisesti.

Opiskelua häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi.

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä tai menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.

Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on opiskelijan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista tässä pykälässä mainituista toimenpiteistä ilmoitetaan kirjallisesti opiskelijan huoltajalle. Edellä mainituista rangaistuksista annetaan kirjallinen päätös, muut toimenpiteet kirjataan.

Muita määräyksiä:

Koulun opetustiloissa levitettävästä kirjallisesta tai kuvallisesta aineistosta päättää rehtori.

Niissä asioissa, joita ei näissä järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan lukiota koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Järjestyssääntöjen noudattamatta jättämisestä opiskelijaa voidaan rangaista lukioasetuksen mukaisesti.