Lukio-opintojen suunnittelu

Oma suunnitelma

Mitä sinun on hyvä ottaa huomioon suunnitellessasi opintojasi?

  Lukion oppimäärä:

  • Lukion oppimäärä on 150 opintopistettä
  • Oppimäärästä vähintään 20 opintopistettä tulee olla valtakunnallisia valinnaisia opintoja.

  Kolmen vuoden suunnitelmassa opintopistemäärä jakautuu seuraavasti:

  • 1. vuonna 60 opintopistettä
   • Tämä tarkoittaa, että sinulla pitäisi olla noin kuusi valintaa/jakso.
  • 2. vuonna 60 opintopistettä (yht. 120 op.)
  • 3. vuonna 30 opintopistettä (yht. 150 op.)

  Pitkittämissuunnitelmat ja muut muutokset

  Lukion pitkittämissuunnitelmat (3,5-4 vuotta) sekä muut isommat opiskelusuunnitelmien muutokset (matikan vaihtaminen pitkästä lyhyeen) tehdään yhdessä oman opon kanssa.

  Ole siis yhteydessä omaan opoosi ja sovi ohjausaika mahdollisia muutostoiveita varten.

  Tästä löydät Lumitin opintojaksojen suositusjärjestyksen:

  Opintojaksovalintasuositus LOPS21

  Katso suositusjärjestyksestä, miten opinnot jakautuvat lukioajalle.

  Opintojen tarkempi suositus suoritusjärjestyksistä löytyy opintopoluista täältä:

  Lumitin opintopolut

  Katso opintopoluista, missä järjestyksessä opintojaksot on suositeltavaa opiskella. 

  Lukujärjestysten teko ja valintojen muuttaminen vuoden aikana

  Tarjottimet

  Tarjottimet löytyvät Wilmasta > Kurssitarjotin > Kurssitarjottimeen. Kun olet saanut kurssitarjottimen auki, pääset vasemmassa laidassa olevien linkkien kautta katsomaan Lumitin ja myös muiden eri lukioiden tarjottimia.

  Voit valita opintoja myös muista päivälukioista sekä aikuislukion iltaopetuksesta. Aikuislukio toimii samassa rakennuksessa Lumitin kanssa.

  Kannattaa katsoa myös aikuislukion kesätarjotin, jos sinulla on mahdollisuus tehdä opintoja kesän aikana. Kesätarjotin avautuu Wilmaan helmikuun aikana.

   

  Muutosten teko kouluvuoden aikana

  Opintojaksotarjottimet avautuvat opiskelijoille viikon ajaksi kussakin jaksossa. Katso tarkka aika koulun kalenterista!

  Vuoden aikana voit aina ennen seuraavan jakson alkua tehdä itse tarvittavat muutokset seuraavien jaksojen lukujärjestyksiisi.

  Käytä ylläolevaa opintojaksosuositusta tehdessäsi valintoja ja tarkastaessasi sinulle valittuja opintoja. Kysy neuvoa omalta opoltasi, jos joku asia mietityttää.

  Tee muutokset oman opintosuunnitelmasi mukaisesti. Ota huomioon oma kirjoitussuunnitelmasi, opintojesi pituus sekä mahdolliset taideopinnot.

  Osa taideopinnoista, erityisesti musiikin valinnaisista, järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin.

  Opintojen seuraaminen Wilmassa

  Wilman merkintöjä (Opinnot – välilehti):

  K = keskeytetty opintojakso. Opintojakso on suoritettava uudelleen.

  i = kesken oleva opintojakso. Tee tarvittavat tehtävät mahdollisimman pian. Katso koulun kalenterista, milloin kyseisen jakson rästissä olevien tehtävien pitää olla palautettuna.  Jos et tiedä, mitä opintojaksosta puuttuu, ole yhteydessä aineenopettajaan.

  4 = hylätty opintojakso. Sinulla on oikeus yrittää korottaa arvosanaa ilmoittautumalla uusintakuulusteluun. Voit korottaa arvosanaa myös käymällä opintojakson uudelleen. Muista myös nelossääntö (alla). Nelossääntö koskee pakollisia ja valtakunnallisia eli Wilman punaisia ja sinisiä opintojaksoja.

  Yhdessä oppiaineessa saa olla hylättyjä arvosanoja (arvosana 4) enintään alla olevan taulukon mukaisesti.

  Opiskeltuja pakollisia ja valinnaisia valtakunnallisia opintoja Hylättyjä opintoja saa olla enintään
  2–5 opintopistettä 0 opintopistettä
  6–11 opintopistettä 2 opintopistettä
  12–17 opintopistettä 4 opintopistettä
  18 opintopistettä tai enemmän 6 opintopistettä

   

  Tukea opintoihin

  Lumitilla on tarjolla useiden aineiden tukiopintojaksoja, jos tarvitset tukea jonkin aineen opiskelussa. Lisäksi Kuopion lukioilla on kaksi opinto-ohjauksen opintojaksoa, joilta voit saada apua ja ohjausta lukio-opintoihin.

  • ENA11  englannin tuki, jos haluat vielä kerrata ihan perusasioita
  • RUB1 08 ruotsin tuki, jos haluat vielä kerrata ruotsin ihan perusasioita
  • ÄI20  äidinkielen ja erityisesti kirjoittamisen tukiopintojakso 
  • MAB11 lyhyen matikan tuki
  • MAA17 pitkän matematiikan tuki
  • OP07 Opiskelutaidot, tukea lukio-opintoihin
  • OP08 Hyvinvointia ja stressinhallintaa

  Itsenäiset opinnot verkkotarjottimen kautta

  Opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana osan opintojaksoista itsenäisesti. Osa uuden opetussuunnitelman opintojaksoista löytyy Wilman kurssitarjottimesta Verkkotarjottimelta.

  Verkkotar­jot­ti­men kaut­ta suo­ri­tet­ta­via it­se­näi­siä suo­ri­tuk­sia oh­jaa­vat ja ar­vi­oi­vat päi­vä­lu­ki­oi­den tai ai­kuis­lu­ki­on opet­ta­jat opin­to­jak­sos­ta riip­pu­en.

  Jos haluat suorittaa jonkin opintojakson itsenäisesti, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaan ja keskustele suunnitelmasta opinto-ohjaajan kanssa.

  Tarvittaessa keskustele itsenäisestä suorituksesta myös aineenopettajan kanssa.

  Opinto-ohjaaja valitsee sinulle toivomasi verkkotarjottimen opintojakson ja laittaa opettajalle ja opiskelijalle sähköpostiaOpin­to­jak­son suo­ri­tus­oh­jeet tu­le­vat säh­kö­pos­tiin, kun il­moit­tau­tu­mi­nen on kun­nos­sa.

  Kun vaa­dit­ta­vat teh­tä­vät on teh­ty, opin­to­jak­soon kuu­luu yleen­sä myös koe. Koe­ti­lai­suukdet jär­jes­te­tään pa­lau­te­päi­vien ilta­päi­vi­nä Lu­mi­til­la.

  Huomaathan, että itsenäinen suorittaminen vaatii oma-aloitteisuutta ja aikatauluttamista. Itsenäisessä suorituksessa on enemmän tehtäviä kuin lähiopetuksen opinnoissa. Kannattaa siis miettiä tarkoin, sopiiko itsenäinen suorittaminen sinulle ja miten ajoitat itsenäisen suorittamisen.

  It­se­näi­siä suo­ri­tuk­sia suo­si­tel­laan teh­tä­väk­si yksi ker­ral­laan. 

  Arvosanan muuttaminen S-merkinnäksi päättötodistukseen

  Päättötodistuksessa arvioidaan numeroarvosanoin kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija haluaa, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän myös seuraavista aineista:

  • liikunta
  • sellaiset oppiaineet, joissa suoritettu oppimäärä käsittää vain kaksi opintopistettä
  • valinnaiset vieraat kielet, mikäli suoritettu oppimäärä niissä on vain neljä opintopistettä.

  Jos haluat muuttaa arvosanan suoritusmerkinnäksi, täytä lomake ja palauta se koulusihteerille kansliaan Lumitin lokakuun loppuun mennessä jouluna valmistuvat ja huhtikuun loppuun mennessä, jos valmistut keväällä. Lomakkeen löydät Lumitin nettisivulta: https://lumit.fi/web/wp-content/uploads/sites/2/mcx/2022-07/lumit_suoritusmerkinta.pdf

  Taidelinjojen valinnat

  Ohjeet taidelinjojen opintovalintoihin löydät taidelinjojen omilta sivuilta:

  Poisjättöoikeus

  Musiikin ja tanssinopiskelijoilla on oikeus jättää valtakunnallisia pakollisia opintojaksoja suorittamatta seuraavin ohjein:

  • Voit jättää suorittamatta pakollisia opintoja yhteensä 16 opintopistettä
  • Pois voi jättää korkeintaan puolet kyseisen aineen pakollisista opintopisteistä
   • Noudata opintopolkujen suoritusjärjestystä!
   • KU01 ja MU01 tulee suorittaa, KU02 tai MU02 voi jättää suorittamatta
   • LI01 tulee suorittaa, LI02 voi jättää suorittamatta (22 -ryhmistä alkaen)
   • Jos oppiaineessa on kolme pakollista opintojaksoa (kuusi opintopistettä), sinun tulee suorittaa kaksi opintojaksoa (4op.) ja voit jättää pois yhden opintojakson (2op.). Esimerkiksi, jos et aio kirjoittaa historiaa, voit opiskella kaksi opintojaksoa (HI01 ja HI02 tai HI03) ja jättää tekemättä yhden (HI02 tai HI03).
  • Kirjoitusaineiden kaikki pakolliset opintojaksot tulee suorittaa, jotta saat oikeuden osallistua ylioppilaskirjoituksiin.

   

  Tuntikiertokaavio

  Ylioppilaskirjoitusten suunnittelu

  • Saat osallistumisoikeuden ylioppilaskirjoituksiin, kun olet käynyt kyseisen aineen pakolliset opintojaksot.
   • Pakolliset ovat Wilman punaisia opintojaksoja.
   • Huolehdi, että pakolliset opinnot on tehtyinä hyvissä ajoin ennen kirjoituksia!
  • Kirjoitukset perustuvat pakollisiin (punaiset) ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin (siniset) eli kannattaa opiskella kirjoitusaineista pakollisten lisäksi myös valtakunnalliset valinnaiset opinnot, jotta menestyt ylioppilaskirjoituksissa.
   • Katso opintopoluista kirjoitusaineidesi opintojaksojen suositeltu suositusjärjestys.
  • Lisäksi kannattaa valita kertaus ennen kirjoituksia
   • Syksyn kirjoituksissa kertaus valitaan 1. jaksoon ja kevään kirjoituksissa 3. jaksoon. Pitkässä matematiikassa kertaus (MAA13) kestää kaksi jaksoa eli se valitaan 2. ja 3. jaksoihin. Pitkän matematiikan ja fysiikan kertaukset järjestetään Lumitissa vain kevään kirjoittajille. 
   • Lisäksi mahdollisesti muita kirjoitusaineiden koulukohtaisia valinnaisia (pinkkejä) opintoja.

  Lue lisää sivulta Ylioppilaskirjoitukset

  Mietityttävätkö korkeakoulujen todistusvalintojen pisteytykset? 

  Yliopistojen todistusvalinnan pisteytykset löytyvät täältä: https://yliopistovalinnat.fi/

  Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnan pisteytykset löytyvät täältä: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta

  Muistathan, että kaikille aloille on myös pääsykoe. Monella alalla todistusvalinta ei ole käytössä olleenkaan ja niille haetaan pääsykokeen kautta. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi useimmat kulttuuri- ja taidealat.

  Lintuveistokset: Skvortsova Anzelika ja Nippolainen Laura

  Tarvitsetko apua opintojesi suunnittelussa?

  Laita Wilmassa viestiä omalle opollesi ja kysy apua!

  Opin­to-oh­jaa­jien työn­jako 2023-2024

  Heik­ki Huuh­ka: kaikki F-ryhmät, sekä 23G ja 22G, sekä neljännen vuoden opiskelijoita

  Emmi Kar­vo­nen: 23E, 22C, 21C,  sekä neljännen vuoden opiskelijoita

  Karoliina Nissinen: 23A, 23B, 22B, 22E, 21E, 21D

  Reet­ta Va­ris: 23C, 23D, 22A, 22D, 21A, 21B, sekä neljännen vuoden opiskelijoita