Opinto-ohjaus

Opin­to-oh­jaa­jien työn­jako 2022-2023

Työn­jako kos­kee hen­ki­lö­koh­tais­ta oh­jaus­ta, kurs­si­muu­tok­sia ja opis­ke­li­ja­huol­to­a­sioi­ta. Opot opettavat yhteistyössä opinto-ohjauksen luokkatunteja eli OP1 ja OP2 opintojaksoja. 

Heik­ki Huuh­ka: kaikki F-ryhmät ja 22G

Emmi Kar­vo­nen: kaikki D- (paitsi 22D) ja E-ryhmät sekä 19C, 21C ja 22C  

Reet­ta Va­ris: A- ja B-ryhmät kaikilla vuositasoilla sekä 20C ja 22D 

Mirva Palviainen: 3.-4. vuoden opiskelijoiden ohjaus liittyen erityisesti jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan
mirva.palviainen(at)opedu.kuopio.fi, puh. 044 718 1066.  Mirva on Lumitissa paikalla keskiviikkoisin ja hänet voi tavata 3. kerroksen pienryhmätilassa (sama työtila Heikki Huuhkan kanssa). Hänen kanssaan voi asioida ilman ajanvarausta aina, kun ovi on auki.

Opinto-ohjaajien työtilat ja ajanvaraus 

Kaikkien Lumitin opinto-ohjaajien työtilat löytyvät 3. kerroksesta. He ovat pääsääntöisesti tavattavissa joka arkipäivä klo 8-16 välillä.  

Opot ovat lähtökohtaisesti tavattavissa ajanvarauksella. Sovi ohjausaika oman oposi kanssa laittamalla hänelle Wilmassa viestiä. Jos oma oposi on paikalla ja ovi on auki, niin voit tulla myös käymään ilman ajanvarausta.  

Opintojaksomuutosten teko 

Kou­lun koti­si­vuil­la on il­moi­tet­tu, kos­ka wil­ma on auki kurs­si­muu­tok­sia var­ten. Ensimmäisessä jaksossa tarjottimet ovat auki 15.9.-21.9. Jos et saa kurs­se­ja so­pi­maan ota yh­teyt­tä hen­ki­lö­koh­tai­seen opin­to-oh­jaa­jaa­si en­nen päät­tö­vii­kon al­kua. Päät­tö­vii­kon alet­tua muu­tok­sia ei ote­ta enää vas­taan seu­raa­vaan jak­soon! 

Lukion opinto-ohjaus 

Lu­ki­on opin­to-oh­jaus aut­taa opis­ke­li­jaa lu­kio-opis­ke­luun liit­ty­vis­sä asi­ois­sa sekä ke­hit­tää opis­ke­li­jan val­miuk­sia teh­dä kou­lu­tus- ja elä­män­uraa kos­ke­via suun­ni­tel­mia ja va­lin­to­ja. Opin­to-oh­jaus on koko lu­ki­o­ajan jat­ku­vaa toi­min­taa, jota to­teu­te­taan luok­ka­o­pe­tuk­se­na, hen­ki­lö­koh­tai­se­na oh­jauk­se­na ja pien­ryh­mä­oh­jauk­se­na. 

Opin­to-oh­jauk­sen pa­kol­li­siin 1. ja 2. kurs­sei­hin / opin­to­jak­soi­hin kuu­lu­vat jak­soit­tai­set opo­tun­nit. Lu­mi­tis­sa käy­te­tään opin­to-oh­jauk­ses­sa säh­köis­tä oppi­ma­te­ri­aa­lia koko kol­men lu­ki­o­vuo­den ajan. 

Ryh­män­oh­jaa­ja haas­tat­te­lee kaik­ki ryh­män­sä opis­ke­li­jat en­sim­mäi­sen luku­vuo­den ai­ka­na. 

Kaik­ki opin­ton­sa aloit­ta­vat opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat en­sim­mäi­sen vuo­den ai­ka­na myö

 

s opo-tvt-opin­to­jak­son (OP05). Opo-tvt:n oppi­tun­nit pi­de­tään Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mi­tis­sa 1-2 jak­sos­sa. Opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat opin­to­jak­son omis­sa ryh­män­oh­jaus­ryh­mis­sään. 

Abiohjaus kuuluu jokaisen Lumitista valmistuvan ohjelmaan ja OPO02 –kurssiin. Abiohjausaikoja saa omalta opolta. 

 

Lukuvuosikalenteri